kfc

KFC at the Dundalk Retail Park, Dundalk, Co.Louth